แหล่งท่องเที่ยว » หอชมวิว เทศบาลนครระยอง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

หอชมวิว เทศบาลนครระยอง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

29 ธันวาคม 2562
274   0

หอชมวิว

เทศบาลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน )ร่วมกันจัดสร้างหอชมวิว ทรงสามเหลี่ยม 11 ชั้น บันได 99 ขั้น กว้าง 8 เมตร ความสูง 22.10 เมตร และสะพานชมทัศนียภาพยาว 400 เมตร ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและประวัติศาสตร์ สัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว